GÓC NHÌN ĐA CHIỀU: AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI CHAT GPT VI PHẠM TẠI VIỆT NAM?

0
67

Tác giả: Tác giả: Hồ Minh Khánh

Trong khong thi gian gn đây, t khóa “Chat GPT” liên tc đưc tìm kiếm và lan truyn
rng rãi trên khp thế gii. Tuy ch va mi ra mt nhưng Chat GPT hin đã cán mc hơn 10 triu ngưi dùng, có th xem đây là hin tưng đưc quan tâm nht thế gii thi đim hin ti.

Tuy chưa chính thc có mt ti th trưng Vit Nam nhưng Chat GPT vn nhn đưc squan tâm ln ca cư dân mng ti nưc ta. Không ít ngưi dùng ti Vit Nam đã phi s dng các công c chuyn đi IP nhm mc đích đăng ký s dng Chat GPT trưc khi công c này đưc ra mt trong nưc.

Điu làm Chat GPT to nên s khác bit vi các chatbot thế h trưc đó là công c này có kh năng mô phng mt cuc trò chuyn ca con ngưi, làm thơ, lun văn, … theo yêu cu hoc tr li các thc mc khác nhau và đng thi cũng bác b nhng yêu cu không phù hp. Không ch thế các câu tr li hay sn phm đưc to ra bi Chat GPT đưc xem là có đ mch lc, trôi chy và hoàn thin đáng ngc nhiên hơn hn các công c xlý ngôn ng trưc đây. Chính vì thế, nhiu ngưi cho rng Chat GPT s có th thay thế mt s ngh nghip như: giáo viên, lp trình viên, các nhà sáng to ni dung Vy Chat GPT là gì và liu s ra đi ca nó có kh năng làm ny sinh các vn đ pháp lýnào?
1. Chat GPT là gì?
Chat GPT là viết tt ca Chat Generative Pretraining Transformer và đưc ra mt ln đu
vi công chúng vào tháng 11 năm 2022. đưc biết đến như 1 công c hi đáp t đng
đưc to ra bi công ty công ngh là OpenAI bng k thut tích hp trí tu nhân to (AI). Đim đc bit ca AI này nm kho kiến thc mà Chat GPT đã hc đưc. Nó có th trli thành tho, đy đ các câu hi bt k lĩnh vc nào mà bn đưa ra. Ngoài ra, Chat GPT
còn có th làm thơ, son nhc, viết thư, thiết kế và thm chí là c sa li trong lp trình.
Nhng li ích và s thú v mà nó mang li, khiến công c này đang đưc ngưi dùng khp
nơi trên thế gii quan tâm và s dng nó.
Tuy nhiên, t khi xut hin và tr thành trào lưu cho đến nay, bên cnh nhng li ích mà Chat GPT mang li, nó cũng đt ra nhng câu hi, nhng vn đ thách thc đi vi cơ quan nhà c trong vic qun lý nhng vn đ xã hi, pháp lý phát sinh t công c này.
2. Mt s vn đ pháp lý đưc đt ra
Bên cnh s ra đi ca mt công c mi chính là nhng vn đ pháp lý liên quan đến nó.
Chat GPT cũng không phi là mt ngoi l. Dù ch mi ra đi trong thi gian ngn nhưng
nhng gì mà Chat GPT có th làm đưc đã đt ra mt s vn đ pháp lý mi như sau:
a) V quyn s hu trí tu đi vi các tác phm do Chat GPT to ra
thi đim hin ti, Chat GPT có kh năng to ra mt khi lưng ln các bài văn, bài thơ,
lun văn theo ch đ, các thiết kế phn mm. Vy câu hi đưc đt ra: “Ai là ch th quyn tác gi đưc công nhn ca các tác phm trên? Bi l theo quy đnh ti Điu 13 Lut s hu trí tu năm 2005, sa đi b sung năm 2022: “Tác gi là ngưi trc tiếp sáng to ra mt phn hoc toàn b tác phm văn hc, ngh thut và khoa hc, gm: t chc, cá nhân Vit Nam có tác phm đưc bo h quyn tác gi; t chc, cá nhân nưc ngoài có tác phm đưc công b ln đu tiên ti Vit Nam”. Thế nhưng Chat GPT không phi là mt cá nhân hay t chc nào mà ch là mt công c đưc to ra bi các k thut, công ngh. Do đó, nó không th đưc công nhn là tác gi ca tác phm, đng thi cũng không đưc pháp lut bo h v quyn shu trí tu.
Mt vn đ khác v quyn s hu trí tu cũng đưc đt ra, đó là vic Chat GPT s dng các
d liu đưc trích xut t các ngun như: các tác phm viết, các công trình nghiên cu khoa hc, … đưc đăng ti trên Internet t đó to ra các tác phm khác thì có đưc xem như mt hành vi vi phm bn quyn không? Nếu có hành vi vi phm bn quyn thì ai là ngưi phi chu trách nhim trong trưng hp trên?
Ví d: ngưi dùng yêu cu Chat GPT to ra mt bài thơ sau đó s dng bài thơ đó vi mc
đích cá nhân và thu li nhun, nhưng bài thơ do Chat GPT to ra b cho là “sao chép” t bài
thơ ca mt tác gi khác. Vy trong trưng hp nếu tác gi ca bài thơ yêu cu bi thưng
thit hi do b xâm phm quyn tác gi, thì ai là ngưi có trách nhim bi thưng? Công ty
s hu Chat GPT ch là ngưi thiết kế, vn hành hot đng ch không phi là ngưi yêu cu
nó to ra sn phm và s dng sn phm. Do đó h không th tr thành ch th chu trách
nhim bi thưng. đây, cá nhân yêu cu Chat GPT to ra bài thơ, đng thi s dng bài thơ vi mc đích tìm kiếm li nhun là ch th phi chu trách nhim liên quan đến hành vi xâm phm quyn tác gi theo quy đnh ca Điu 28 Lut s hu trí tu năm 2005, sa đi, b sung năm 2022.
b) Tính hp pháp và chính xác ca ngun d liu mà Chat GPT thu thp và tng hp đưc.

Hình minh ho

Ngoài nhng vn đ liên quan đến quyn s hu trí tu, thì vn đ liên quan đến các cơ s dliu, các thông tin đu vào ca Chat GPT cũng là mt khía cnh đáng quan tâm. Đ Chat GPT có th hot đng, các nhà sáng lp cn cung cp cho nó mt h thng cơ s d liu khng lng các kênh thông tin đu vào. Các d liu này phn ln đưc tng hp chính t Internet.
Vy vn đ cn đt ra chính là các d liu đưc tng hp đó có hp pháp hay không, trong
c d liu đó d liu nào đưc phép thu thp, d liu nào không đưc phép. Đi vi các
thông tin thiếu chính xác, sai lch mà con ngưi cũng khó có kh năng kim chng thì Chat
GPT s kim chng tính chính xác ca d liu đó như thế nào? Các sn phm đưc to ra bi Chat GPT nhưng không hp pháp và thiếu chính xác có kh năng xâm phm đến li ích ca các cá nhân t chc, hay nghiêm trng hơn là an ninh ca các Quc gia. Khi đó ai là ch thphi chu trách nhim đi vi các li ích b xâm phm trên?
T nhng phân tích trên, có th thy vic Chat GPT ra đi đã to nên nhng thách thc pháp lý mi đi vi pháp lut Vit Nam nói riêng và các nưc trên thế gii nói chung, bi l Chat GPT có kh năng to ra mt s thay đi v cơ cu ngành ngh làm vic, t đó to ra s lúng túng khi áp dng các quy đnh pháp lut. Vì vậỵ, các cơ quan lp pháp cn nhanh chng nghiên cu đ ban hành các quy phm pháp lut điu chnh các vn đ liên quan đến lĩnh vc “Trí tu nhân to” nói chung và các phn mm công ngh cao như “Chat GPT” nói riêng đđáp ng kp thi vi s phát trin ca đi sng xã hi đang din ra.
Còn các bn đã s dng Chat GPT như thế nào ri?
Tác gi: H Minh Khánh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here